Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en

CBTT Nghị quyết HĐQT Vv Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

08/03/2024

Công ty CP GLEXHOMES trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT số 38/NQ-HĐQT Thông qua các nội dung xin ý kiến như đã nêu tại tờ trình số 34/TTr-GLH ngày 06/03/2024 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần GLEXHOMES.

Chi tiết như file đính kèm

1.TT  34/TTr-GLH

2.NQ HĐQT 38