Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en

CBTT NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

01/07/2024

Công ty Cổ phần Glexhomes (“Công ty”) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chi tiết như file đính kèm.

Attachments: 131-NQ-HĐQT Vv Bầu Chủ tịch HĐQT