Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en
 

CBTT VỀ VIỆC THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN VÀ VAY VỐN NGẮN HẠN

21/12/2021

Công ty Cổ phần Glexhomes (“Công ty”) công bố thông tin về Nghị quyết số 640/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị thông qua chủ trương đầu tư tài chính ngắn hạn và vay vốn ngắn hạn ngày 20/12/2021. Chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây:

NQ HĐQT vv thông qua chủ trương đầu tư tài chính ngắn hạn và vay vốn ngắn hạn