Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en

CBTT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong tờ trình số 416/TTR-HĐQT ngày 11/07/2022 về việc chấp thuận giao dịch với bên liên quan

15/07/2022

Công ty CP GLEXHOMES xin trân trọng CBTT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Tờ trình số 416/TTr-HĐQT ngày 11/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ và các tài liệu kèm theo. Chi tiết như file đính kèm.

  1. Dự thảo NQ ĐHĐCĐ
  2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông
  3. QĐ sửa đổi tờ trình
  4. QĐ sửa đổi tờ trình lần 1