Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en
 

CBTT VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 3 NĂM 2022

10/03/2022

Công ty Cổ phần Glexhomes (“Công ty”) công bố thông tin về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bằng văn bản. Thời gian, nội dung lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các tài liệu khác lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản như sau:

-       Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 09/03/2022 đến 9h30 ngày 21/03/2022

-       Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu: dự kiến sau 9h30 ngày 21/03/2022

-       Chương trình và tài liệu lấy ý kiến được đính kèm sau đây:

1. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ_VP2

2. Mẫu Phiếu lấy ý kiến

3. NQ 150-09-03-22 Tổ chức lấy ý kiến ĐHĐC

4. TTr 151-09