Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en
 

CBTT VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 2 NĂM 2022

28/02/2022

Công ty Cổ phần Glexhomes (“Công ty”) công bố thông tin về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bằng văn bản. Thời gian, nội dung lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các tài liệu khác lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản như sau:

  • Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 28/02/2022 đến 9h30 ngày 11/03/2022

  • Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu: dự kiến sau 9h30 ngày 11/03/2022

  • Chương trình và tài liệu lấy ý kiến được đính kèm sau đây

1. TTr 114-TTr-HĐQT vv chấp thuận cho vay vốn ngắn hạn với bên liên quan

2. Dự thảo NQ ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022

3. NQ HĐQT số 113-NQ-HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vv cho vay ngắn hạn

4. Phiếu lấy ý kiến CĐ bằng VB về việc cho vay ngắn hạn bên liên quan