Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en
 

CBTT Nghị quyết HĐQT V/v Điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai việc thực hiện đầu tư dự án

28/03/2022

Công ty CP GLEXHOMES xin trân trọng CBTT Nghị quyết HĐQT V/v Điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai việc thực hiện đầu tư vào Dự án VP2 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Chi tiết như file đính kèm.

Attachments: Điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai việc thực hiện đầu tư vào dự án VP2