Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en
 

CBTT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU (LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 2 NĂM 2022)

10/03/2022

Công ty Cổ phần Glexhomes (“Công ty”) công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2022) và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Chi tiết như file đính kèm:

1. NQ 148-09-03-22 ĐHĐCĐ bất thường 2022 Glexhomes cho Vạn Hương vay 1000 tỷ đồng

2. Biên bản kiểm phiếu (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2022)