Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en
 

CBTT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU (LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)

15/01/2022

Công ty Cổ phần Glexhomes (“Công ty”) công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Chi tiết như file đính kèm.

1. NQ 17-14-01-22 ĐHĐCĐ Glexhomes vv Tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

2. BBKP 16-14-01-22 ĐHĐCĐ - vv Tăng vốn