Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2023

08/12/2023

Ngày 07/12/2023, Công ty Cổ phần Glexhomes (“Glexhomes/Công ty”) đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội để kiểm toán và xoát xét các Báo cáo tài chính của Công ty và công ty con cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023. Chi tiết như file đính kèm.

Attachments: CBTT về việc ký Hợp đồng kiểm toán