Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en

Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

20/07/2022

Ngày 20/7/2022, Công ty Cổ phần Glexhomes (“Glexhomes/Công ty”) đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội để kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2022. Chi tiết như file đính kèm.

Attachments:

  1. CV 432-GLH-TC vv CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 ngày 20/07/2022
  2. Nghị quyết HĐQT số 429-NQ-HĐQT Vv Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022