Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en
 

CBTT VỀ VIỆC THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NGẮN HẠN

18/01/2022

Công ty CP GLEXHOMES công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/NQ-HĐQT ngày 17/01/2022 về việc thông qua chủ trương đầu tư ngắn hạn. Thông tin chi tiết như file đính kèm.

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/NQ-HĐQT