Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en
 

CBTT VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÁNG 7 NĂM 2022

12/07/2022

Công ty Cổ phần Glexhomes (“Công ty”) công bố thông tin về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bằng văn bản. Thời gian, nội dung lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các tài liệu khác lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản như sau:

Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 13/07/2022 đến 9h30 ngày 25/07/2022 Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu: dự kiến sau 9h30 ngày 25/07/2022 Chương trình và tài liệu lấy ý kiến được đính kèm sau đây:

  1. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
  2. Mẫu phiếu lấy ý kiến
  3. NQ 415-11-07-22 Tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ để chấp thuận giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền thông qua ĐHĐCĐ
  4. TTr 416-11-07-22 Chấp thuận giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền thông qua ĐHĐCĐ cho VH vay 2000 tỷ