Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en

CBTT VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 4 NĂM 2023

14/11/2023

Công ty Cổ phần Glexhomes (“Công ty”) công bố thông tin về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bằng văn bản. Thời gian, nội dung lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các tài liệu khác lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản như sau:

  • Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 15/11/2023 đến 16h30 ngày 25/11/2023

  • Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu: dự kiến sau 16h30 ngày 25/11/2023

  • Chương trình và tài liệu lấy ý kiến được đính kèm sau đây

Attachments: 

  1. Tờ trình bổ sung ngành nghề
  2. Dự thảo nghị quyết
  3. Mẫu phiếu lấy ý kiến
  4. NQ HĐQT tổ chức lấy ý kiến