Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en

CBTT VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 1 NĂM 2024

31/05/2024

Công ty Cổ phần Glexhomes (“Công ty”) công bố thông tin về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bằng văn bản. Thời gian, nội dung lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các tài liệu khác phục vụ lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản như sau:

  • Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 31/05/2024 đến 09h30 ngày 11/06/2024

  • Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu: dự kiến sau 09h30 ngày 11/06/2024

  • Chương trình và tài liệu lấy ý kiến được đính kèm sau đây

Attachments: 4 file đính kèm