Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en
 

CBTT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KẾ HOẠCH – KỸ THUẬT

13/05/2022

Công ty Cổ phần Glexhomes (“Công ty”) công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Phạm Minh Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Kế hoạch – Kỹ thuật kể từ ngày 12/05/2022.

Chi tiết như file đính kèm.

Attachments: 

  1. HĐQT bổ nhiệm ông Phạm Minh Hiếu giữ chức danh Phó TGĐ phụ trách KHKT
  2. Bổ nhiệm ông Phạm Minh Hiếu giữ chức vụ Phó TGĐ kế hoạch kỹ thuật