Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en
 

CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG THAM GIA ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI THỨ CẤP DỰ ÁN HTL SEASIDE

26/05/2022

Công ty CP GLEXHOMES xin trân trọng CBTT Nghị quyết HĐQT số 311/NQ-HĐQT V/v thông qua chủ trương tham gia đầu tư và phân phối thứ cấp Dự án HTL Seaside.

Attachments: NQ 311-25-05-22 Thông qua chủ trương tham gia đầu tư và phân phối thứ cấp dự án HTL Seaside