Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en

CBTT Nghị quyết HĐQT V/v Gia hạn thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

15/04/2024

Công ty CP GLEXHOMES trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT số 70/NQ-HĐQT V/v Gia hạn thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết như file đính kèm

Attachments: NQ HĐQT 70-NQ-HĐQT ngày 15042024 Vv gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024