Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en

CBTT Nghị quyết HĐQT V/v Bán lại trước hạn khoản đầu tư trái phiếu với bên liên quan

17/01/2023

Công ty CP GLEXHOMES trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT số 20/NQ-HĐQT ngày 16/01/2023 V/v Bán lại trước hạn khoản đầu tư trái phiếu với bên liên quan. Chi tiết như file đính kèm

Attachments: NQ HĐQT 20 Vv Bán lại khoản đầu tư TP với bên liên quan