Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en

CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua bà Vũ Thị Chinh thôi giữ chức danh PTGĐ phụ trách Tài chính - Kế toán và chức danh Kế toán trưởng Công ty

02/10/2023

Công ty CP GLEXHOMES trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT số 296/NQ-HĐQT ngày 02/10/2023 thông qua bà Vũ Thị Chinh thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính - Kế toán và chức danh Kế toán trưởng Công ty, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Vũ Thị Hương Trà. Chi tiết như file đính kèm.

  1. NQ 296 thay đổi nhân sự

  2. QĐ 297 Ms. Chinh thôi giữ chức danh PTGĐ&KTT

  3. QĐ 298 Bổ nhiệm KTT