Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en
 

CBTT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU (LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÁNG 7 NĂM 2022)

25/07/2022

 

Công ty Cổ phần Glexhomes (“Công ty”) công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 7 năm 2022) và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Chi tiết như file đính kèm.

  1. BB 437-25-07-22 BBKP lấy ý kiến cổ đông lần thứ 6 năm 2022
  2. NQ 438-25-07-22 ĐHĐCĐ bất thường 2022