Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en
 

CBTT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU (LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 5 NĂM 2022)

13/06/2022

Ngày 13/06/2022, căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 354/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Glexhomes (“Công ty”) ban hành Nghị quyết số 355/NQ-ĐHĐCĐ chấp thuận giao dịch cho vay vốn ngắn hạn với bên liên quan, trong đó, hạn mức cho vay là 2.000 tỷ đồng, thời hạn cho vay 12 tháng