Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en

CBTT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU (LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 4 NĂM 2023)

27/11/2023

Công ty Cổ phần Glexhomes (“Công ty”) công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 4 năm 2023) và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường. Chi tiết như file đính kèm.

1.BBKP lần 4 Bổ sung ngành nghề KD

2.NQ Bổ sung ngành nghề kinh doanh