Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en
 

CBTT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU (LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 4 NĂM 2022)

25/04/2022

Công ty Cổ phần Glexhomes (“Công ty”) công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 4 năm 2022) và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Chi tiết như file đính kèm. 

Attachments:

  1. ĐHĐCĐ bất thường 2022 vv cho Vạn Hương vay vốn ngắn hạn số tiền 2000 tỷ
  2. Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông lần thứ 4 vv chấp thuận giao dịch cho vay vốn ngắn hạn số tiền 2000 tỷ đồng