Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en

CBTT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU (LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 1 NĂM 2024)

11/06/2024

Công ty Cổ phần Glexhomes (“Công ty”) công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2024) và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường chấp thuận giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Chi tiết như file đính kèm.

Attachments: 2 file đính kèm

  1. 111-BBKP-ĐHĐCĐ lấy ý kiến CĐ lần 1 2024 chấp thuận GD liên quan
  2. 112-NQ-ĐHĐCĐ chấp thuận GD liên quan