Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en
 

CBTT BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP TẠI 30/06/2022

08/07/2022

Công ty Cổ phần Glexhomes (“Công ty”) trân trọng công bố báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp tại 30/06/2022. Chi tiết như file đính kèm. 

Attachments: Báo cáo Định kỳ tình hình thanh toán gốc lãi TPDN 30062022 Glexhomes